Google+

DỊCH VỤ QUẢN LÝ BẢO MẬT

Thách thức của doanh nghiệp

Với ra sự ra đời ngày càng nhiều các mối đe dọa an ninh phức tạp, các doanh nghiệp phải đối mặt với những thách thức bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng thông tin của họ, bao gồm:

DỊCH VỤ QUẢN LÝ BẢO MẬT  Sự cần thiết cho sự bảo vệ trước các cuộc tấn công ngày càng tinh vi: với các giải pháp bảo mật có thể phát hiện và đáp ứng các cuộc tấn công.
DỊCH VỤ QUẢN LÝ BẢO MẬT
Sự cần thiết phải duy trì các nguồn lực bảo mật có kỹ năng: Cài đặt và quản lý các giải pháp của một hệ thống bảo mật toàn diện
DỊCH VỤ QUẢN LÝ BẢO MẬT
Sự cần thiết cho việc giám sát liên tục: Duy trì đội ngũ nhân viên bên trong để giám sát liên tục và đáp ứng kịp thời các sự kiện xảy ra là một khó khăn lớn cho doanh nghiệp
DỊCH VỤ QUẢN LÝ BẢO MẬT  Sự cần thiết trong việc ngăn ngừa hệ thống sụp đổ do lỗ hổng bảo mật


Giải pháp của chúng tôi
Với một quy trình nghiêm ngặt gồm 6 giai đoạn,
Liên Minh Safety

sẽ xây dựng bức tranh toàn diện về các yêu cầu bảo mật cho doanh nghiệp, cũng như cung cấp một cách tiếp cận tùy biến để đáp ứng các nhu cầu bảo mật đó.

DỊCH VỤ QUẢN LÝ BẢO MẬT 

Lợi ích cho khách hàng

Những lợi ích từ dịch vụ Quản lý bảo mật Liên Minh Safety bao gồm:

  • Giảm thời gian chết hệ thống thông qua việc nhận diện sớm những nguy cơ và lỗi
    bảo mật tiềm tang, để đưa ra những đáp ứng sớm.
  • Nâng cao ý thức về bảo mật và đi trước bảo bảo mật.
  • Tăng cường hiệu quả dịch vụ cũng như độ sẵn sang bằng việc giám sát  24x7x365.
  • Yên tâm về hệ thống bảo mật, những rủi ro đó sẽ được chúng tôi kiểm soát.
  • Giảm chi phí và mất mát doanh thu do hệ thống chết bằng việc phát hiện sớm lỗi và rủi ro bảo mật trước khi xảy ra.
  • Cải thiện chi phí vốn chủ sở hữu (TCO).